دفتر مرکزی

آدرس: میدان جمهوری، ساختمان صبا، طبقه پنجم (مرکز خدمات و نوآوری)

تلفن تماس: ۰۲۱۲۸۴۲۴۰۸۴

دفتر مطالعات و برنامه ریزی

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری

تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۰۲۲۷۵۵