دانلود رایگان کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر که شامل تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل است، نه فقط معتبرترین کتاب مرجع در مجامع دانشگاهی جهان است بلکه بهترین مرجعی است که هر کسی که بخواهد در عمل از اصول و تکنیکهای کاربردی بازاریابی استفاده کند می تواند به آن مراجعه نماید. کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر هم اکنون به بیست زبان زنده دنیا ترجمه شده است.

کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر

استقبال از برگردان کتاب اصول بازاریابی، نوشته فیلیپ کاتلر وگری آرمسترانگ، مؤید نیاز دانش پژوهان کشورمان به یک کتاب مرجع معتبر در حوزه بازاریابی بوده است، از این رو بر آن شدم علیرغم پاره ای از محدودیتها نسبت به برگردان معتبر ترین و جامع ترین کتاب مرجع در زمینه مدیریت بازاریابی همت گمارم. کتاب مدیریت بازاریابی که نوشته اندیشمند معاصر رشته بازاریابی یعنی فیلیپ کاتلر است در واقع مکمل کتاب اصول بازاریابی، نوشته خود او و گری آرمسترانگ است که برگردان آن هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار دارد.

کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر که شامل تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل است، نه فقط معتبرترین کتاب مرجع در مجامع دانشگاهی جهان است بلکه بهترین مرجعی است که هر کسی که بخواهد در عمل از اصول و تکنیکهای کاربردی بازاریابی استفاده کند می تواند به آن مراجعه نماید. کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر هم اکنون به بیست زبان زنده دنیا ترجمه شده است.

در این کتاب مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی در پنج بخش مشتمل بر ۲۴ فصل و دو پیوست به شیوه ای که کمتر می توان در کتب دیگری بافت ارائه شده است.

بخش نخست کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر که از سه فصل تشکیل میشود به شناخت و درک مفهوم مدیریت بازاریابی اختصاص دارد و امید می رود این بخش به صورت دقیق مورد مطالعه علاقمندان قرار گیرد

تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار عنوان بخش دوم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر است. جمع آوری اطلاعات بازار و برآورد و اندازه گیری حجم تقاضا، بررسی محیطهای خرد و کلان، تحلیل رفتاری خریدار شخصی و خریدار تجاری، تجزیه و تحلیل واحدهای صنعتی و رقبا، قسمت بندی بازار و تعیین بازار هدف از اهم مباحث مطرح شده در این بخش از کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر است که شامل فصول ۵ الی ۹ کتاب میشود.