همبستگی بازاریابی

همبستگی بازاریابی | کاربرد و مدیریت همبستگی بازاریابی

در این مقاله قصد داریم همبستگی بازاریابی را بطور کامل مورد بررسی قرار دهیم. مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد شامل تعریف همبستگی بازاریابیمدیریت و کیفیت در همبستگی بازاریابیمی باشد.

همبستگی بازاریابی چیست؟

ارتباط، کانون توجه همبستگی بازاریابی جهت افزایش خدمات مشتری و بازارگرایی است. همبستگی بازاریابی شامل مفاهیم بازاریابی است که در نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفت و از آن مفاهیم نیز فراتر می رود.

همگام با افزایش پیچیدگی خریداران، لازم است سازمان ها ارتباط خود را در زمینه مسائل اجتماعی و محیطی بسیار بیشتر از پیش گسترش دهند. از این رو ارتباطات مؤلفه اصلی همبستگی بازاریابی است. منظور از همبستگی بازاریابی ایجاد ارتباط با طرفداران سازمان یا به عبارت دیگر ایجاد ارتباط با عوامل مؤثر در سازمان است که به عنوان نمونه عبارتند از:

 • ارتباط با اعضای شبکه
 • ارتباط با خریداران و خریداران بالقوه
 • بازار ارجاع دهندگان
 • بازاریابی داخلی و کارکنان بالقوه
 • بازارهای تأثیرگذار

کاربرد همبستگی بازاریابی کجاست؟

حفظ مشتری و کیفیت و بهبود خدمات مشتری، از اهم موارد همبستگی بازاریابی محسوب می شوند. همبستگی بازاریابی بیشتر به بازاریابی خدماتی و بخش هایی از آن مربوط می شود. سازمان های غیرانتفاعی و امور خیریه که در خدمت دو گروه اهداکنندگان و مددجویان می باشند و به عبارت دیگر باید به افراد خیر و سرمایه گذاران و کمیته های دولتی در قبال انجام امور پاسخگو باشند، باید همبستگی بازاریابی را در برنامه های سازمان خود گسترش دهند.

همبستگی بازاریابی بر ایجاد و حفظ نیروی کار مطلوب تأکید دارد. کیفیت خدمات بشدت به مردم بستگی دارد و اهمیت ایجاد رابطه بلند مدت با خریداران داخلی به هیچ وجه کمتر از ایجاد رابطه با خریداران خارجی نیست.

همبستگی بازاریابی بر ایجاد ارتباط بلند مدت تأکید می ورزد و ایجاد مراحل مبادله در درجه بعدی اهمیت قرار دارد. همچنین بازارگرا و مشتری گراست، لیکن بازارهای متعددی را مورد توجه قرار می دهد که سازمان باید آنها را بشناسد و با آنها ارتباط برقرار کند. طراحی و اجرای برنامه ها و راهبردهای همبستگی بازاریابی موفقیت آمیز ضروری است. بازارهایی که از این دیدگاه باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از :

 • مصرف کننده – بالقوه و بالفعل
 • بازارهای داخلی
 • بازارهای تأثیرگذار
 • بازارهای شبکه – تأمین و توزیع
 • کارکنان احتمالی

مدیریت همبستگی بازاریابی

برای بهبود همبستگی بازاریابی باید ایجاد رابطه در تنظیم کلیه برنامه های اساسی منظور گردد. بازاریابی موفقیت آمیز هر سازمان مستلزم نگرش راهبردی است و همچنان که اشاره شد، همبستگی بازاریابی تنها یک گام فراتر از این دیدگاه را مدنظر قرار می دهد.

 • تعیین اهداف
 • مأموریت
 • تجزیه و تحليل SWOT
 • تحلیل و تفکیک بازار
 • تدوین راهبرد
 • گسترش آمیزه های همبستگی بازاریابی

کیفیت، هدف اصلی همبستگی بازاریابی است، زیرا در صورت وجود مشکلات کیفی ادامه ارتباط ناممکن خواهد بود. این امر بیشتر در خصوص بازاریابی خدمات مصداق دارد که کیفیت خدمات ارائه شده از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مدیریت همبستگی بازاریابی

مأموریت

نقطه آغازین برنامه ریزی اساسی، تعیین مأموریت است که راهبرد کلی سازمان را مشخص می سازد. سازمانی که در فکر بهره جویی از همبستگی بازاریابی است، مأموریتی را برای خود تعیین خواهد کرد که با توجه به اهداف مشترک و در نظر گرفتن مردم، تعیین شده باشد. وفاداری مشتری و کارکنان، همچنین ایجاد اعتماد در مشتری جهت ارائه پیشنهاد از روش های اساسی می باشند که هنگام تعیین مأموریت در همبستگی بازاریابی باید مورد توجه قرار گیرند. منظور کردن این تفکرات در بازاریابی خدمات بسیار آسان است.

خدمات مشتری باید در مأموریت سازمان گنجانده شود. این امر موجب خواهد شد کلیه اعضای سازمان خود را مأمور اجرای برنامه ها بدانند، زیرا مأموریت بیانگر نقش هریک از کارکنان در ارائه خدمات به مشتری است. توجیه کلیه کارکنان در خصوص مأموریت سازمان الزامی است.

تجزیه و تحليل SWOT

مرحله بعدی در فرایند برنامه ریزی اساسی، تجزیه و تحليل SWOT است. این تجزیه و تحليل شامل بررسی پیرامون خرد و کلان سازمان و شش زمینه مذکور بازار خواهد بود. موقعیت داخلی سازمان باید بدقت مورد بررسی قرار گیرد و توانایی ها و ضعف های (SW) آن مشخص شود. تجزیه و تحلیل بازار داخلی نیز به این امر کمک خواهد کرد.

ارتباط با رقبا و شرایط رقابتی باید در تجزیه و تحلیل رقبا کاملا بررسی شود. این امر تابع ساختار صنعت و دیگر عوامل عمده رقابتی نظیر میزان رقابت و موانع ورود خواهد بود. شیوه های ارتباط با رقبا باید براساس همکاری و اجتناب از کاهش ارزش صنعت یا بخش بازاریابی خدمات باشد. هدف رقبا باید همکاری جهت گسترش بازار باشد. هدف از انجام این تجزیه و تحلیل، تعیین فرصت ها و تهدیدها (OT) است.

تفکیک و تحلیل بازار

گام بعدی فرایند راهبردی، تفکیک و تحلیل بازار است که در همبستگی بازاریابی باید تا حد امکان تجزیه و تحلیل شش گروه بازار را انجام داد. برای اینکه سازمان ملزومات گروه های مختلف را به طور مناسب با هم ارتباط دهد، نیاز به تفکیک این گروه هاست. ممکن است کلیه گروه های بازار را نتوانیم با برنامه های رسمی بازاریابی بررسی کنیم، در این صورت ارتباطات غير رسمی جهت ایجاد و حفظ را بهله ضروری خواهد بود.

درباره بازاریابی بیشتر بدانید.

به عنوان بخشی از این فرایند، باید بازار های داخلی را تجزیه و تحلیل و تفکیک کنیم. تفکیک بازارهای داخلی از طریق چندین روش امکان پذیر است که بستگی به زمینه تخصص سازمان دارد. تحقیقات در خصوص بازار داخلی کمک بزرگی در تعیین بهترین روش تفکیک خواهد بود.

تدوین راهبرد

پس از انجام تجزیه و تحلیل کلان و بازاریابی داخلی باید به تعیین اهداف بپردازیم بنابراین مدیریت لازم است روش هایی را پیش بگیرد که بیشترین شانس موفقیت در دستیابی به اهداف سازمان را تأمین نماید.

گسترش آمیزه های همبستگی بازاریابی

کارآیی عملی همبستگی بازاریابی هنگام تنظیم برنامه ریزی بازاریابی نمایان می شود. در بازاریابی خدمات این امر مستلزم توجه به هفت مورد زیر می باشد.

 • محصول
 • قیمت
 • تبلیغ
 • مکان
 • مردم
 • فرایند
 • شواهد عینی

اگرچه آمیزه های متعددی در موارد مختلف وجود دارند، اما آمیزه بازاریابی باید با هر یک از شش بازار که قبلا ذکر شدند.، سازگار باشد. محصول یا خدمات عمدتا در بازار مصرف کننده قرار می گیرند، مگر اینکه در بازار ارجاع دهندگان نیز کاربرد داشته با ارائه شوند. آمیزه تبلیغ از آمیزه هایی است که قریب به یقین در کلیه بخش های بازار وجود خواهد داشت.

برای جداسازی محصول یا خدمات از نظر مشتری نیز می توان از همبستگی بازاریابی بهره گرفت. این امر سازمان را قادر می سازد محصول یا خدمات را ظاهر آرایی نماید و ابزار سودمندی برای طراحی نحوه ارائه مطلوب خدمات کیفی است که از ارتباط های مستمر و حمایتی حاصل می شود.

همبستگی بازاریابی و کیفیت

بدیهی است کیفیت هسته مرکزی همبستگی بازاریابی است. بهبود و گسترش ارتباط با شش بازار عمده مذکور از طریق طراحی و اجرای سیستم ها و نقشه های رسمی سازمان به جای طرح های تصادفی، لاجرم موجب افزایش کیفیت کلیه فعالیت های سازمان خواهد شد. در بازاریابی خدمات که کیفیت معیار سنجش ارائه خدمات است و همچنین با توجه به اهمیت نقش افراد در ارائه آنها، گسترش ارتباط از طریق افراد تضمین کننده کیفیت است.

همبستگی بازاریابی از بازاریابی داخلی فراتر رفته و موجب پیشرفت های کیفی نظیر مدیریت کیفیت فراگیر شده است. ایجاد ارتباط نظام مند از راه های متعددی سبب افزایش سطح کیفی خدمات خواهد شد.

افزایش تماس با مشتری

ملاقات با مشتری فقط وظیفه کارکنان پژوهشگر سازمان نیست و همبستگی بازاریابی تماس مستمر بین مشتری و سازمان را در کلیه سطوح می طلبد. همکاری کارکنان غير خط اول با گروه مقابل یا کارکنان خط اول سازمان، همچنین گردهمایی مشتریان و گروه های اصلی، کمک شایانی به اتخاذ تصمیم مناسب و دریافت بازخورد آنان خواهد کرد.

افزایش خدمات مشتری

افزایش ارتباطات کم هزینه با گروه خریداران، کمک بسزایی برای ارتقای خدمات است. گزارش های روزامد و خبرنامه های مبنی بر پیشرفت کار، از آسانترین و مؤثرترین شیوه های ارتباط به شمار می روند. آگاهی دادن درخصوص شیوه کار و عذرخواهی مؤدبانه در صورت تأخیر در ارائه خدمات، موجب افزایش اهمیت خدمات خواهد شد.

افزایش خدمات مشتری

حفظ مشتری

از موارد مهم همبستگی بازاریابی علاوه بر کیفیت، حفظ مشتری است، زیرا با توجه به هزینه های گزاف جذب مشتری جدید از طریق آگهی های بازرگانی، حراج و… هر شیوه مؤثری که موجب ترغیب مشتریان حاضر به خرید مجدد شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای ترغیب مشتریان می توان از ابزار گوناگونی سود گرفت. برای مثال با استفاده از پایگاه اطلاعاتی بازاریابی که تاریخچه خرید و فهرست اسامی خریداران در آن ثبت شده، قادر خواهیم بود در بازاریابی تولید کالای جدید و منظور کردن تخفیف برای خریداران قبلی دقت عمل خود را افزایش دهیم.

یکی دیگر از روش های حفظ مشتری، انجام تحقیقات در خصوص مشتریانی است که تمایل خود را به خرید از سازمان از دست داده اند.

دلیل علاقه مندی آنها به سازمان رقیب چیست؟

دلیل عدم استفاده مجدد آنها از خدمات سازمان شما چیست؟

پاسخ به این سؤالات اطلاعات اساسی در اختیار مدیران بازاریابی قرار خواهد داد. انجام تحقیقات برای پی بردن به دلایل عدم رضایت مشتریان، بسیار مهم است، زیرا مطالعات نشان می دهند خیل عظیمی از مشتریان هرگز از نقص خدمات یا محصول سازمان گله و شکایت نمی کنند و عدم رضایت خود را تنها با عدم استفاده مجدد ابراز می دارند، بنابراین به دو دلیل عمده باید فرایند بررسی شکایات مشتریان با دقت انجام شود:

 • حصول اطمینان از تصحیح موارد شکایت و گله مندی و جلب رضایت مشتری
 • حصول اطمینان از اتخاذ روش های مناسب برای جلوگیری از تکرار موارد شکایت.

Solidarity Marketing

Market Solidarity 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *